Terms and conditions

Download hier onze algemene voorwaarden in PDF: Algemene voorwaarden Sartistique

Algemene voorwaarden Sartistique

Contactpersoon: Stephanie Treffers
Bezoekadres: Nijverheidstraat 11, 4261 TK Wijk en Aalburg
Postadres: Oude Kerkstraat 15, 4262 BL Wijk en Aalburg
Telefoonnummer: +31 6 30271084
E-mailadres: info@sartistique.com
KvK-nummer: 55349811
Btw-identificatienummer: NL205435919B01

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepassingsgebied
Artikel 3: Het aanbod
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: De overeenkomst
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Reservering en aanbetaling
Artikel 8: Levering en bezorging
Artikel 9: Annulering
Artikel 10: Herroepingsrecht
Artikel 11: Kosten in geval van herroeping
Artikel 12: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13: Garantie
Artikel 14: Aansprakelijkheid
Artikel 15: Intellectueel eigendom en auteursrechten
Artikel 16: Klachtenregeling
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillenregeling
Artikel 18: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19: Vertalingen algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Sartistique: de ondernemer
1.2 De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan afnemer/consument aanbiedt.
1.3 De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
1.4 De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.5 De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.6 Producten: meubels, decoratie, objecten, schilderijen, beelden, kunstwerken, en overige en toekomstige producten en diensten van Sartistique
1.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Toepassingsgebied
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sartistique en op elke tot stand gekomen overeenkomst en overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3: Het aanbod
3.1 Het aanbod van Sartistique bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Meerdere afbeeldingen worden aangeboden om een zo duidelijk mogelijk beeld van het product te krijgen. Kleuren kunnen van het beeldscherm afwijken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de reservering/ aanbetaling
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 4: Prijzen
4.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en/ of bezorgkosten.

4.3 De ondernemer is niettemin gerechtigd tot verhoging van de in een eerder stadium overeengekomen prijs, ook wanneer bij het in een eerder stadium overeenkomen van deze oorspronkelijke prijs geen voorbehouden zijn gemaakt.

Artikel 5: De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

5.3 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.4 De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
– de informatie over garanties.
– de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6: Betaling
6.1 Bij reservering van producten mag de ondernemer een aanbetaling vragen die per bank vooraf wordt overgemaakt.

6.2 Bij levering van producten wordt het product pas verzonden als de betaling per bank is ontvangen.

6.3 Bij de verkoop aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.4 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.5 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakt redelijke kosten in rekening te brengen.

6.6 De producten blijven eigendom van de ondernemer totdat de koopsom volledig aan de ondernemer is betaald.

Artikel 7: Reservering en aanbetaling
7.1 Sartistique mag bij het aangaan van een overeenkomst met zowel een consument als een zakelijke afnemer een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages.

7.2 Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
De ondernemer mag een minimale aanbetaling van 25% vragen, met een maximum van 50% over het gehele aankoopbedrag.

7.3 Producten die de ondernemer aanbiedt kunnen kosteloos voor maximaal 24 uur worden gereserveerd.

7.4 Bij een langere reservering mag de ondernemer een aanbetaling vragen. Deze reservering met aanbetaling is maximaal 5 dagen geldig. Binnen deze tijd moet de afnemer het product opgehaald hebben. Komt de afnemer de afspraak niet na dan mag de ondernemer de reservering laten vervallen en het product opnieuw in de verkoop brengen. Aan de deze annulering zijn kosten verbonden.

Artikel 8: Levering en bezorging
8.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

8.3 Levering van producten geschiedt door PostNL. Tarieven zijn afhankelijk van omvang en gewicht. Levering is binnen Nederland. Voor levering naar het buitenland kan de afnemer contact opnemen met de ondernemer.

8.4 Producten worden na ontvangst betaling binnen 2 werkdagen verzonden. De afnemer ontvangt een bevestiging met track en trace code van PostNL.

8.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer.

8.6 Bezorging is mogelijk door heel Nederland. Tarieven voor bezorging zijn afhankelijk van de afstand. Het tarief begint vanaf €50,-.
De producten worden bezorgd tot aan de voordeur op de begane grond.

8.7 De afnemer dient zelf bij bezorging te controleren of het bestelde product naar binnen past. Hierbij is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het opmeten van het product, dan wel controleren of het product demonteerbaar is.
Bestelde producten die bij bezorging door nalatigheid van afnemer toch niet blijken te passen, worden niet mee terug genomen.

Artikel 9: Annulering
9.1 Een tot stand gekomen overeenkomst/ reservering kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de afnemer de overeenkomst annuleert, dan worden hiervoor aan de afnemer kosten in rekening gebracht.

9.2 Bij annulering van een overeenkomst/reservering mag de ondernemer annuleringskosten in rekening brengen. De annuleringskosten bedragen 25% van het gehele aankoopbedrag.

9.3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.

9.4 De consument hoeft bij een of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 9 voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
De zakelijke afnemer heeft geen herroepingsrecht.

Artikel 10: Herroepingsrecht
Bij aankoop van het product in de winkel geldt koop = koop. Is er sprake is van een koop op afstand, dan gelden de regels van de wet kopen op afstand en heeft de consument 14 dagen bedenktijd. De Wet Koop op Afstand is uitsluitend van toepassing op consumenten (geen zakelijke afnemers)

Herroeping koop op afstand
10.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door afnemer. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven

10.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sartistique retourneren, conform de door Sartistique verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
10.3 Als de consument verder gaat dan omschreven in artikel 10.2 dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

10.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 11: Kosten in geval van herroeping
11.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

11.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van retourzending terugbetalen.

Artikel 12: Uitsluiting herroepingsrecht
12.1 Sartistique kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Sartistique dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

12.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de Sartistique tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 13: Garantie
13.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2 De ondernemer vermeldt eventuele gebreken, indien de ondernemer van de gebreken afweet.
De producten verkeren in een redelijke, goede tot zeer goede staat maar er zijn gebruikssporen aanwezig, het zijn oude en/ of gebruikte producten. Niet elk krasje of deukje kan door de ondernemer in de tekst vernoemd worden.

13.3 De afnemer dient zelf het product te onderzoeken of er niets aan schort (onderzoeksplicht).

13.4 De ondernemer verkoopt ook producten met natuurlijke materialen. Hout is een natuurproduct en werkt altijd. Onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes kunnen kiertjes en scheurtjes ontstaan. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout en/ of andere natuurlijke materialen.

13.5 Producten worden bij binnenkomst door de ondernemer gecontroleerd op houtworm en zo nodig behandeld tegen hout worm. Er is geen product dat voor altijd houtworm vrij kan garanderen.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor houtworm in een product en geeft hier geen garantie op.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens de verantwoordelijkheid van de ondernemer op grond van dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is ondernemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende en onroerende goederen, dan wel aan personen, zowel bij afnemer als bij derden.

14.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen zijn:
– Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes in producten door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
– Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin die van invloed zijn op de producten.

14.3 De ondernemer aanvaardt als leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de producten.

14.4 De ondernemer geeft geen garantie op natuurlijke producten waarvan de werking kan veranderen.

14.5 De ondernemer kan geen garantie geven op houtwormvrije producten.

14.6 Betreden van de showroom is op eigen risico, bij een ongeluk met een van de producten in de winkel dient de afnemer de schade volledig te vergoeden.

14.7 Na betaling is annuleren niet meer mogelijk. Onze producten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De ondernemer neemt geen producten retour (met uitzondering van koop op afstand, artikel 10) en de ondernemer geeft achteraf geen garanties

14.8 De ondernemer doet er alles aan om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn maar we zijn niet aansprakelijk voor typefouten en vergissingen gemaakt op de website, o.a. in prijzen en informatie en kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Voor het overige wordt de ondernemer hierbij uitdrukkelijk en volledig gevrijwaard door afnemer.

Artikel 15: Intellectuele eigendommen en auteursrechten
15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker
zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van de ondernemer, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door de ondernemer, zijn uitsluitend in handen van de ondernemer. Ook na verkoop van de producten. De afnemer verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden. Het is de afnemer niet toegestaan wijzigingen in producten en kunst aan te brengen. Zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer mogen eigendommen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3 Producten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer voor commerciële doeleinden gefotografeerd, dan wel gefilmd worden.

15.4 De afnemer verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Sartistique of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.

15.5 Het auteursrecht op kunst producten behoort bij de ondernemer en wordt door de ondernemer uitdrukkelijk voorbehouden.

15.6 Het is de afnemer niet toegestaan het door hem gekochte product openbaar te maken en/of te reproduceren.

15.7 De ondernemer is ten allen tijde gerechtigd om de naam Sartistique op of bij het werk te
(laten) vermelden of verwijderen en is het de afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Sartistique openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 16: Klachtenregeling
16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.

16.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.3 Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19: Vertalingen algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. Indien er bij de uitleg van deze algemene voorwaarden een verschil is tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Reageren is niet mogelijk